Våre magasiner

Helsefagarbeideren

Helsefagarbeideren er et fagtidsskrift med nyheter og faglig oppdatering innen pleie og omsorg. Vi dekker saker om eldre og funksjons-hemmedes helse og livsvilkår, som organisering av helse- og velferdstilbud, tverrfaglig samar-beid, velferdsteknologi, fagutvikling, kosthold og rehabilitering. Vi skriver også om etter- og videreutdanning for helsefagarbeidere, og lønns- og arbeidsvilkår.Helsefagarbeideren vil inspirere ansatte innen pleie og omsorg ved å formidle historier fra arbeidsplasser og erfaringer fra prosjekter i sektoren. Vi har et kritisk blikk på rammebetingelsene for pleie- og omsorgsfeltet og på helsefagarbeideres arbeidsvilkår. Med fagartikler går vi dybden og oppmuntrer til faglig utvikling. Vi ønsker dess-uten å bidra til at helsefagarbeidere som yrkes-gruppe videreutvikler sin faglige identitet.

Målgruppe

Helsefagarbeidere, inkludert hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er hovedmålgruppen for Helsefagarbeideren. Fagtidsskriftet leses også av andre yrkesgrupper innen pleie- og omsorgsfeltet. Målgruppen er hovedsakelig ansatt i offentlig sektor, som ved institusjoner for eldre, omsorgsboliger, innen hjemmetjenesten og på sykehus. Helsefagarbeidere er kanskje den yrkesgruppen som har tettest kontakt med pasienter og brukere på arbeidsplassene. Helsefagarbeideren distribueres til alle medlemmer av yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta, samt til abonnenter.

Utgivelsesplan 2024

UtgaveMateriellfristUtgivelse
112. januar19. februar
25. april21. mai
39. august16. september
411. oktober18. november

Utgave 2, bilag om velferdsteknologi og hjelpemidler
Utgave 4, bilag om fagskole

Formater og priser

FormatMål i mmPris
1/1 utfallende220 x 270 + 5 mm utfall17.200,-
1/1 satsflate190 x 23217.200,-
Bakside220 x 210 + 5 mm utfall20.400,-
1/2 side liggende190 x 11513.200,-
1/3 side liggende / stående60 x 230 / 190 x 7511.000,-
1/4 side93 x 11510.000,-
1/8 side93 x 557.900,-

Annonsemateriell

Materiell leveres i PDF 300 dpi. Annonsemateriell som avviker fra standard mål endres til nærmeste standardformat dersom ikke annet er avtalt. Pris på bilag avtales. Omkostninger og porto kommer i tillegg. Alle priser er eks. mva. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Britt Fossum
Telefon: +47 919 03 297
britt@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
2 uker før materiellfrist.